Voorwaarden - oppas-gezocht.com

Definities

De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de website. Echter voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de website en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kan www.oppas-gezocht.com en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

De door u te verstrekken persoonlijke gegevens in verband met een aanvraag zullen niet aan derden verstrekt worden. Bij klachten over de afwikkeling van de opdracht, stellen we het wel op prijs dat u ons daarvan op de hoogte stelt middels het contactformulier. Wellicht dat we een bemiddelende rol kunnen spelen en eventueel wordt de deelnemende zorgverlener verwijderd uit ons netwerk.

oppas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. oppas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website.

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van www.oppas-gezocht.com is verkregen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makers worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt prive van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In ons privacybeleid leest u hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Facturering en betaling

Onze dienst bestaat uit het leveren van gegevens van oppassen, niet van de dienst zelf. Zodra een aanvraag is ingediend gaan wij op zoek naar een hulp. Bij het indienen van uw aanvraag geeft u ons toestemming om met de uitvoering van de dienst te beginnen. Door deze toestemming geldt de wettelijke termijn voor bedenktijd van de wet 'kopen op afstand' niet.

U ontvangt van ons altijd een jaar lang garantie. Mocht uw oppas in dat jaar langdurig ziek worden, de voorkeur geven aan een andere baan of om welke andere reden dan ook niet meer bij u kunnen of willen werken, dan gaan wij gratis voor u op zoek naar een vervangende oppas.

Onze aansprakelijkheid kan nooit hoger zijn dan het factuurbedrag voor de bemiddeling.

Indien wij uw aanvraag met succes hebben afgerond (dat wil zeggen dat u gegevens van een oppas van ons ontvangt), bent u verplicht om ons bemiddelingsbedrag aan ons te betalen. Als u geen oppas krijgt toegewezen, wordt er niets in rekening gebracht.U bent voor de controle van het paspoort en de identiteit van de hulp.